สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบล อากาศอำนวย

คำถาม

พอใจ

ปรับปรุง

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาถนนของ เทศบาล

46

76.67%

14

23.33%

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานที่ดูแลโดย เทศบาล

45

75%

15

25%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง เทศบาล

38

63.33%

22

36.67%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง เทศบาล

52

86.67%

8

13.33%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบำรุงรักษาสายทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ำสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด

40

66.67%

20

33.33%

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

47

78.33%

13

21.67%

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

55

91.67%

5

8.33%

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

50

83.33%

10

16.67%

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

49

81.67%

11

18.33%

ด้านผังเมือง

10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดทำ หรือสนับสนุนการจัดทำผังเมือง เพื่อให้มีแผนผัง นโยบาย และ ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น

55

91.67%

5

8.33%

11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)

52

86.67%

8

13.33%

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล

56

93.33%

4

6.67%

13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่ง เข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

53

88.33%

7

11.67%

14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล

59

98.33%

1

1.67%

15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาลให้การสนับสนุน

59

98.33%

1

1.67%

16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก เทศบาล

58

96.67%

2

3.33%

17. ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการ

56

93.33%

4

6.67%

18. ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จาก เทศบาล

55

91.67%

5

8.33%

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสำรวจสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จาก เทศบาล

54

90%

6

10%

ด้านการศึกษา

20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

59

98.33%

1

1.67%

21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จาก เทศบาล

58

96.67%

2

3.33%

22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จาก เทศบาล

58

96.67%

2

3.33%

23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงินจาก เทศบาล

55

91.67%

5

8.33%

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล

52

86.67%

8

13.33%

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ดำเนินการ และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ

53

88.33%

7

11.67%

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ เทศบาล

51

85%

9

15%

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ เทศบาล ได้ดำเนินการ

50

83.33%

10

16.67%

28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล

51

85%

9

15%

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

52

86.67%

8

13.33%

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว

50

83.33%

10

16.67%

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ เทศบาล

54

90%

6

10%

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้คำปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

53

88.33%

7

11.67%

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของ เทศบาล

48

80%

12

20%

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดน้ำเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ เทศบาล

49

81.67%

11

18.33%

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

58

96.67%

2

3.33%