สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล อากาศอำนวย

บริการสาธารณะ

เกณฑ์ชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (%)

กรอบการประเมิน (1)

การจัดบริการสาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1) %

ผลการประเมิน

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

ภารกิจที่ 1 การบำรุงรักษาถนน

1

1. ร้อยละของพื้นที่รวมของถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

80

251

251

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 2 การบำรุงรักษาสะพาน

1

2. ร้อยละของพื้นที่รวมของสะพานที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

80

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

1

3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

100

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

1

4. ร้อยละของไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

100

73

73

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 4 คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ และระบบสูบน้ำ

1

5. ร้อยละของจำนวนสายทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด

90

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

1

6. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำหรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

1

7. ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

1

8. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา

1

9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

95

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ภารกิจที่ 6 ด้านการผังเมือง

2

10. เทศบาล มีการจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองเพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น

1

1

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

2

11. เทศบาล มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3

12. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่

80

685

54

7.88

การพัฒนาในอนาคต

3

13. เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

3

14. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล

100

1517

1517

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

3

15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

50

1549

50

3.23

การพัฒนาในอนาคต

 

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

3

16. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก เทศบาล

100

208

208

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

3

17. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการ

100

15

15

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์

3

18. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100

21

21

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน

3

19. ร้อยละของสัตว์ได้รับการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

100

1272

1272

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา

4

20.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

90

2

2

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

4

21. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

100

1945

1945

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

4

22. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน

100

1945

1945

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

4

23. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการเงินจาก เทศบาล เทียบกับเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที่

100

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5

24. เทศบาล มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

5

25. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพื้นที่

2

8987

122

1.36

การพัฒนาในอนาคต

 

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง

5

26. เทศบาล จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดให้มี

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

5

27. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล

80

2

2

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

6

28. เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นต้น

1

1

3

300

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

6

29. เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ)

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

6

30. เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ตลาดเก่า ฯลฯ

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

6

31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

1

1

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

6

32. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว

1

1

3

300

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

6

33. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

6

34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

1

1

30

3000

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

90

3456.37

1993

57.66

การพัฒนาในอนาคต

7

36. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดน้ำเสีย และฝุ่น PM 2.5

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

8

37. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

3

3

6

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ