Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล

 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

    

1.  ด้านกายภาพ

        1.1  ลักษณะที่ตั้งของชุมชน

               เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2509  มีชื่อว่า "สุขาภิบาลอากาศอำนวย" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 63 ราชกิจจานุเบกษา 26 กรกฎาคม  2509 ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "สุขาภิบาลอากาศอำนวย" เป็น "เทศบาลตำบลอากาศอำนวย" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ห่างจากจังหวัดสกลนคร  57  กิโลเมตร  สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร  มีพื้นที่ประมาณ  5.40  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,376 ไร่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอากาศรวม 11 หมู่บ้าน  คือ  บ้านอากาศ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  657  กิโลเมตร


 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

               - ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำยามฝั่งใต้ ตรงริมถนนไทยพาณิชย์ ฟากตะวันออกเส้นเขตเลียบตามริมลำน้ำยามฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ปากห้วยน้ำจั้น  ฝั่งตะวันตก

               - ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามบริเวณห้วยน้ำจั้น ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ฟากห้วยแซงฝั่งเหนือ

               - ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมห้วยแซงฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกและเลียบตามริมห้วยเตยฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปากห้วยเตย  650  เมตร

               - ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำยามฝั่งใต้ ตรงปากสบห้วยฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมลำน้ำยามฝั่งใต้ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่  1

               ทิศเหนือซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงทิศใต้เป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกเป็นป่าโปร่ง ทิศตะวันออก   เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นป่าโปร่ง นอกนั้นเป็นทุ่งนามีลำน้ำยามและลำน้ำสงครามไหลผ่าน  


2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

        2.1 เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองได้ ดังนี้

           -  เขตการปกครองท้องที่ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,9,10,14,15,16,17,18  ตำบลอากาศ     อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

            

  เขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 -  ชุมชนที่  1  ชุมชนท่าค้อพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3,14  ตำบลอากาศ                                                             

-  ชุมชนที่  2  ชุมชนวัดจอมแจ้ง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอากาศ                                                                                 

-  ชุมชนที่  3  ชุมชนอโศก  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  4  ชุมชนชุมสาย  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ตำบลอากาศ                                                                   

-  ชุมชนที่  5  ชุมชนวัดกลางพระแก้ว  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  16,17  ตำบลอากาศ                                                               

-  ชุมชนที่  6  ชุมชนโรงเรียนบ้านอากาศ  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  9,17  ตำบลอากาศ                                                                

-  ชุมชนที่  7  ชุมชนวัดทุ่ง  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2,18  ตำบลอากาศ                                                                                   

-  ชุมชนที่  8  ชุมชนพรสวรรค์สันติสุข  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10,15  ตำบลอากาศ                                                                  

-  ชุมชนที่  9  ชุมชนนว. (นะวะ)  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  4,10,15  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  10  ชุมชนใต้ฝายน้ำจั้นพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  4  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  11  ชุมชนโนนอุดม  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ตำบลอากาศ                                                                

-  ชุมชนที่  12  ชุมชนหงส์ฟ้าพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ตำบลอากาศ                                                                    

-  ชุมชนที่  13  ชุมชนเจ้าปู่  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  14  ชุมชนเศรษฐกิจ  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  17  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  15  ชุมชนบัวตูมบัวบาน  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  17  ตำบลอากาศ 

 -  ชุมชนที่  16  ชุมชนดอนพอกพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  18  ตำบลอากาศ                                                          

-  ชุมชนที่  17  ชุมชนอากาศพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10  ตำบลอากาศ 

 

 


 

3.  ประชากร

        

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต


ปี พ.ศ.

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

2560

4,404

4,634

9,038

2561

4,412

4,637

9,049

2562

4,387

4,626

9,013

2563

4,379

4,605

8,984

2564

4,362

4,608

8,970

    
         3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

                   มีประชากรทั้งสิ้น  8,970  คน แยกเป็นชาย 4,362 คน  เป็นหญิง  4,608  คน  มีจํานวนครัวเรือน   

   3,051 ครัวเรือน  (ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ณ  วันที่  17 สิงหาคม 2564 )


          ช่วงอายุ (ปี)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

                ๐ - 10

497

472

969

              11 - 20

561

536

1,097

              21 - 30

622

549

1,171

              31 - 40

591

577

1,168

              41 - 50

736

807

1,543

              51 - 60

663

738

1,401

              61 - 70

387

490

877

              71 - 80

236

303

539

              81 - 90

65

118

183

              91 - 100

2

18

20

             100 ปี ขึ้นไป

2

-

2

รวม

4,362

4,608

8,970

 

4.  สภาพทางสังคม  

        4.1 การศึกษา

สังกัด

ท้องถิ่น

สพป.

สพฐ.

กรมศาสนา

กศน.

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

   1) จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   2) จำนวนห้องเรียน

   3) จำนวนเด็ก

   4) จำนวนครู

   5) จำนวนผู้ดูแลเด็ก

 

1

6

73

5

1

 

1

5

57

3

2 

2

11

130

8

3สังกัด

ท้องถิ่น

สพป.

สพฐ.

กรมศาสนา

กศน.

รวม

   ระดับก่อนประถมศึกษา

   1) จำนวนโรงเรียน

   2) จำนวนห้องเรียน

   3) จำนวนนักเรียน

   4) จำนวนครู อาจารย์

   5) จำนวนผู้ดูแลเด็ก

  

ระดับประถมศึกษา

   1) จำนวนโรงเรียน

   2)  จำนวนห้องเรียน

   3)  จำนวนนักเรียน

   4) จำนวนครู - อาจารย์


   ระดับมัธยมศึกษา

   1) จำนวนโรงเรียน

   2) จำนวนห้องเรียน

   3) จำนวนนักเรียน

   4) จำนวนครู- อาจารย์1

3

275

15

2
1

6

183

61

36

1,330

801

56

1,937

117


1

1

11

11

2

928

182

9

458

21

2


2

37

1,341

812

58

2,865

135


                                                                                                                                                                          

                                                                                     ข้อมูล  ณ  วันที่  17 สิงหาคม 2564

 

  4.2 สาธารณสุข

         

  1.  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง   เตียงคนไข้    จำนวน   94   เตียง

          2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข                จำนวน   11   แห่ง

          3.  คลินิคเอกชน                          จำนวน     4   แห่ง

          4.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่

                   -  แพทย์                             จำนวน               12   คน

                   -  พยาบาล                          จำนวน              85   คน

                   -  ทันตแพทย์                       จำนวน               5    คน

                   -  เภสัชกร                           จำนวน               8    คน

                   -  อสม.                              จำนวน            305    คน

                   -  บุคลากรทางการแพทย์          จำนวน           186     คน

          5.  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา

                   -  อุบัติเหตุ                          จำนวน           2,203   ราย/ปี

                   -  เจ็บป่วย                          จำนวน          36,262  ราย/ปี

                   -  สาเหตุอื่นฯ                       จำนวน            6,041 ราย/ปี

          6.  สถิติการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรก

                   -  โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง , โรคระบบกระเพาะอาหาร , โรคระบบทางเดินหายใจและโรคปวดหลังปวดกล้ามเนื้อ

                                                                                ข้อมูล  ณ  วันที่  20 สิงหาคม  2564

 

 


 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  

     

เป็นเทศบาลขนาดเล็กจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2509
มีชื่อว่า สุขาภิบาลอากาศอำนวย ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 

 

พื้นที่ จำนวน 5.4 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3,376 ไร่ การปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 17 ชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้านของ ตำบลอากาศ ประชากร 9,140 คน แยกเป็น ชาย 4,466 คน แยกเป็น หญิง 4,674 คน
ครัวเรือน จำนวน 2,462 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร คิดเป็น 1,674 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากร ส่วนใหญ่เป็นไทโย้ย

ประเพณีที่สำคัญ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้วคู่บ้าน

Who's Online
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883612 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif