Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


1.ประวัติความเป็นมา

 

                   กองทุนสุขภาพชุมชนนี้ คือรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งระบบสุขภาพชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญคือ ชุมชนเข้มแข็ง กับระบบสาธารณสุขเข้มแข็งโดยรัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

                   กองทุนสุขภาพชุมชนเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และเทศบาล โดย "เน้นสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ"ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙

                   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  เริ่มต้นจากได้รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ลงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๐  เรื่อง  การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งได้ส่งคู่มือในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มาพร้อมด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  และจากการศึกษาข้อมูลเทศบาลตำบลอากาศอำนวยตามหนังสือที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่(สกลนคร) ที่ สปสช.๓๘/ว.๑๓๔ เรื่อง แจ้งความจำนงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลได้แจ้งหนังสือแสดงความจำนงตอบรับการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  พร้อมทั้งได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย ที่ สน ๐๐๒๗.๓๐๑/๒๓๔๒ ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เรื่อง  ขอความร่วมมือการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เนื่องด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑ มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานปฐมภูมิครบวงจรโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและให้โรงพยาบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ CUP BOARD/PCU BOARD และคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครมอบหมายให้โรงพยาบาลอากาศอำนวย เป็นหน่วยงานประสาน    จากนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่(สกลนคร) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ  ปี ๒๕๕๑  ของจังหวัดสกลนคร  จำนวน ๖๔ แห่ง  ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ซึ่งเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  มีพื้นที่ลำดับที่ ๔๑  ของจังหวัดสกลนครที่เข้าโครงการ

                   กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีงบประมาณเริ่มต้นจากการรับบริจาค จำนวน ๒๐๐ บาท เทศบาลโอนสมทบในบัญชี ชื่อ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  เป็นจำนวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนสมทบจำนวน  ๓๐๓,๙๐๐ บาท

                   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวยประชุมและประกาศใช้แผนสุขภาพ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการจำนวน ๓ ชุด ร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สัญลักษณ์ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 


ความหมาย

          ตราของกองทุนให้เป็นรูปวงกลม ๓ วง ตรงกลางเป็นรูปคนโดยให้รอบนอกรูปเป็นวงกลมสองวงและมีข้อความระหว่างวงกลมว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  ตรากองทุน หมายถึง  การสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตเทศบาลอากาศอำนวยโดยอาศัยกลไกจากภาครัฐหรือเทศบาล (วงกลมสีเหลือง) ภาคประชาชน (วงกลมสีเขียว) และระบบบริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (วงกลมสีฟ้า)

         

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ปี  พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย                                                               เป็นที่ปรึกษา

สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย                                                                       เป็นที่ปรึกษา

1. นายวัชรินทร์  รุณจักร ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย                 ประธานกรรมการ

2. นายจินดา  พลสุวรรณ           ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธาน

3. นายประชา  พรมบุตร           ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธาน

4. นางดวงดี  เพริศแก้ว             ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย             กรรมการ

5. นายรุ่งเพชร  แก้วพาดี           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย             กรรมการ

6. นางสาวเจนนิสา  บุพศิริ         ตำแหน่ง  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ                         กรรมการ

7. นายมิตรชัย  ใครบุตร            ตำแหน่ง  ผู้แทน อสม.                                           กรรมการ

8. นางนงลักษณ์  ฤาเดช            ตำแหน่ง  ผู้แทน อสม.                                          กรรมการ

9. นายจีระพันธ์   ริยะบุตร        ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  4                                     กรรมการ

10.นายวัฒนศักดิ์  เพริศแก้ว       ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  6                                     กรรมการ

11. ร.ต.ต.สมควร  เคนไชยวงค์     ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  14                                   กรรมการ

12. นายบรรจบ  เพริศแก้ว         ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่ 15

13. นายสมพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร    ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่ 13                           กรรมการ

14. นายล่องแจ้ง  ฉิมานุกูล        ตำแหน่ง  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขประชาชน  กรรมการ

15. นายเจษฎา  พวงเงิน           ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย          กรรมการและเลขานุการ

16. นายนัฐพล  ผายเงิน            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติแผน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(2) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และออกระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ  และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(3) ควบคุมและกำกับดุแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(4) กำกับดุแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด

(5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(6) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย  หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัด  สำนักงานเขต  สำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น  และให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน  ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนครแบ่งเป็น 3  กลุ่ม  คือ

1. คณะอนุกรรมการคัดกรองแผนงาน/โครงการ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านธุรการและการเงิน

          คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพให้มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                 

 

Who's Online
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883789 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif