Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ไฟล์ PDF


มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดําเนินการ
1) สำรวจบัญชีอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
๓) ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๔) สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘.งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลูกนอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2) มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดำเนินการ
1) ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3) จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8) รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐-2563)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑) ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
๒) ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม "การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ"
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผู้อำนวยการกองคลัง
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4) สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7) เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2563)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน


1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำ เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้


1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลอากาศอำนวย
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา


6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ


1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท¬องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้¬แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้¬าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้¬แก่องค์กรปกครองส่วนท้¬องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้¬เทศบาลมีหน้¬าที่ต้-องทำอีกมากมายในการให้¬บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้¬มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้¬านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้¬บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้¬บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม ได¬รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้¬ระบบการให้¬บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้¬เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท¬าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต¬องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช้¬วิธีการบริหารกิจการบ้¬านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้¬วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้¬เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได¬รับการอำนวยความสะดวกและได¬รับการตอบสนองความต้¬องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้¬มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้-นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดให้¬นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้¬บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้¬างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้¬แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได¬รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได¬ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้¬บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้¬างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ให้¬เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้-าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสกลนคร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน


3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่ า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ_
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงได้จัดทำมาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลอากาศอำนวย รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง


1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เนื่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ ความรู้วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่มีพบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 - 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"

2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญดังนั้น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงได้มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ


1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล "
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" โดยมีเจตนารมณ์ให้มีประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลอากาศอำนวย )
6. วิธีดำเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงได้จัดทำมาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย"
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลxxxเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxxเป9นหน_วยงานภาครัฐที่เน_นการให_บริการประชาชน และมีเป/าหมายให_มีการบริการประชาชนในด_าน
ต_างๆ ที่อยู_ในอำนาจหน_าที่ด_วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน_ต_อประชาชนผู_รับบริการโดยตรง โดยถือว_า
ประชาชนเป9นศูนย_กลางที่จะได_รับการบริการอย_างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป9นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให_การดำเนินงานด_านบริการประชาชนเป9นไปอย_างต_อเนื่องและเป9นการให_บริการในเชิงรุก จึงได_จัดทำ
โครงการเทศบาลxxxเคลื่อนที่ เพื่อสำรวจความต_องการของประชาชนตามครัวเรือนว_าต_องการให_เทศบาลดำเนินการให_บริการ
ในด_านใดบ_าง และให_บริการงานด_านต_างๆ ซึ่งอยู_ในอำนาจหน_าที่ อาจดำเนินการด_วยตนเองหรือร_วมมือกับองค_กรเอกชนโดย
เน_นให_บริการฟรีแก_ประชาชน หรือหากจำเป9นต_องคิดว_าบริการก็ให_คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให_ประชาชนเดือดร_อนน_อยที่สุด
ร_วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค_
3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก_ประชาชนโดยไม_ต_องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสียค_าใช_จ_าย
หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบป0ญหาความเดือดร_อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได_แก_ไขป0ญหาได_อย_างถูกต_องหรือนำมาเป9น
ข_อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก_ไขป0ญหาต_อไป
3.3 เพื่อเสริมสร_างความสัมพันธ_อันดีระหว_างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป_าหมาย/ผลลัพธ_
นำบริการในหน_าที่ของทุกส_วนงานของเทศบาล ออกไปให_บริการแก_ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต_างๆ ในเขตเทศบาล
ทั้งหมด ร_วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
กำหนดให_ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร_วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลxxx โดย
แบ_งเป9นแต_ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำร_างโครงการเสนอคณะผู_บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให_บรรลุผลตามเป/าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝyาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน_าที่ที่จะนำไปให_บริการแก_ประชาชนในเขต
เทศบาลทั้งหมด
4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให_บริการเคลื่อนที่ (ร_วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส_วนงาน
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำร_างโครงการเสนอคณะผู_บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให_บรรลุผลตามเป/าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝyาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน_าที่ที่จะนำไปให_บริการแก_ประชาชน
ทั้ง 17 ชุมชน
4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให_บริการเคลื่อนที่ (ร_วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน)
5. ประสานงานกับทุกส_วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ_ให_ประชาชนทราบล_วงหน_าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ_เคลื่อนที่
ตัวอย_างแผนปฏิบัติการป_องกันการทุจริต ๑๐๕
7. นำกิจกรรมงานในหน_าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดออกให_เทศบาลเคลื่อนที่ร_วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 25xx
8. งบประมาณดำเนินการ
xxxxx บาท
9. ผู_รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ_
10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู_ในเขตเทศบาล ซึ่งได_เข_าร_วมโครงการฯ ได_รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด พร_อมทั้งได_รับทราบนโยบายต_างๆ ของเทศบาลxxxอย_างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู_ในเขตเทศบาล มีโอกาสได_แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ_าหน_าที่ของเทศบาลร_วมรับฟ0ง
ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาล และความต_องการด_านสาธารณูปโภคของประชาชน__


1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก่ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6.2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-798055 ทางโทรสารหมายเลข 042-798431
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต_งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว_าด_วยการจัดทำแผนพัฒนาองค_กรปกครองส_วนท_องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค_กรจัดทำแผนพัฒนา ข_อ 7 (2) และข_อ 9 กำหนดให_มีองค_กรและโครงสร_างขององค_กรจัดทำแผนพัฒนาขององค_กร
ปกครองส_วนท_องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให_เทศบาลxxxในฐานะองค_กรปกครองส_วนท_องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค_กรในการจัดทำแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว_าด_วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค_กรปกครองส_วนท_องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลxxx โดยกอง
วิชาการและแผนงาน จึงแต_งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxxขึ้น
3. วัตถุประสงค_
เพื่อส_งเสริมให_บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส_วนได_มีส_วนร_วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทำร_างแผนยุทธศาสตร_การพัฒนาเทศบาลxxxและแผนพัฒนาสี่ปlเทศบาลxxxให_สอดคล_องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลxxxกำหนดด_วยความถูกต_อง โปร_งใส และสุจริต
4. เป_าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxx จำนวน xx คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลxxx
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู_แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxxบางตำแหน_งในป0จจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน_ง 2 ปl
ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25xx เทศบาลจึงต_องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน_งดังกล_าวมาดำรง
ตำแหน_งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxxแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน_ง ภายใน 30
กันยายน 25xx เพื่อให_เป9นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว_าด_วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค_กรปกครองส_วนท_องถิ่น
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค_กรจัดทำแผนพัฒนา ข_อ 7(2) และข_อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม_ใช_งบประมาณ
9. ผู_รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห_นโยบายและแผน ฝyายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ_
เทศบาลxxxมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลxxxเพื่อเป9นองค_กรในการยกร_างหรือจัดทำร_าง
แผนยุทธศาสตร_การพัฒนาเทศบาลxxxและร_างแผนพัฒนาสี่ปlเทศบาลxxxเพื่อใช_เป9นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลxxxความ
ต_องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลxxx ด_วยความถูกต_อง โปร_งใส สุจริต และให_ความสำคัญในการต_อต_านการ
ทุจริต
ตัวอย_างแผนปฏิบัติการป_องกันการทุจริต ๑๐๙
ตัวอย_างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู_บ_านและประชาคมตำบล ประจำป;
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข_องกับการกระจายอำนาจและองค_กรปกครองส_วนท_องถิ่น เป9นกฎหมายที่ค_อนข_างใหม_และมีจำนวน
หลายฉบับด_วยกัน ทำให_ประชาชนยังไม_อาจได_รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส_วนร_วมของประชาชน
ต_อการกระจายอำนาจ องค_การบริหารส_วนตำบลxxxจึงได_จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู_บ_านและประชาคม
ตำบลประจำปl 25xx ขึ้น เพื่อให_ประชาชนมีความรู_ความเข_าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี
ส_วนร_วมของประชาชนต_อการพัฒนาท_องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค_
เพื่อให_การบริหารจัดการเป9นไปตามหลักการมีส_วนร_วมของประชาชน โปร_งใส และตรวจสอบได_เพื่อเผยแพร_ความรู_
ให_กับประชาชนถึงการมีส_วนร_วมในการบริหารงานขององค_กรปกครองส_วนท_องถิ่น เพื่อรับฟ0งความคิดเห็น ข_อเสนอแนะในการ
พัฒนาท_องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปlงบประมาณ พ.ศ. 25xx อีกทางหนึ่งด_วย
4. เป_าหมาย
ผู_นำองค_กรประชาชน เช_น กำนัน ผู_ใหญ_บ_าน ผู_ช_วยผู_ใหญ_บ_าน สารวัตรกำนัน ผู_นำชุมชนแพทย_ประจำตำบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค_การบริหารส_วนตำบล กลุ_มอาชีพต_างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวนไม_น_อยกว_า
600 คน
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ติดต_อ ประสานงานกับเจ_าของสถานที่
5.2 แต_งตั้งคณะทำงาน
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พร_อมกำหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค_การบริหารส_วนตำบลxxx
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปl (ปlงบประมาณ 25xx - 25xx)
7. งบประมาณ
xxxxx บาท
8. ผู_รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค_การบริหารส_วนตำบลxxx
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ_
ผู_เข_าร_วมประชุมประชาคมสามารถเข_าใจการบริหารงานแบบการมีส_วนร_วม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเป9นการสร_างทัศนคติที่ดีระหว_างประชาชนและหน_วยการบริหารราชการส_วนท_องถิ่น__1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน ...... คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
6. วิธีดำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย บางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25....... เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน 30กันยายน 25xx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผ็รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 

Who's Online
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1881398 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif