Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่


อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล 
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546)  และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ดังนี้
                1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไข เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546  ได้กําหนด  อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา   ได้แก่
                              (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                                (2)  ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
                                (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                                (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                                (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                                (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                                (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
                                (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
   2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไข เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546  ได้กําหนด  อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ  ในเขต เทศบาล    ได้แก่
                                (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                                (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                                (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                                (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                                (5)  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
                                (6)  ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                                (7)  ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                                (8)  ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
                                (9)  เทศพาณิชย์
 3.  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5)  การสาธารณูปการ
(6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9)  การจัดการศึกษา
(10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(11)   การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(12)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13)   การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14)   การส่งเสริมกีฬา
(15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18)   การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22)   การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23)   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(24)   การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25)   การผังเมือง
(26)   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27)   การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)   การควบคุมอาคาร
(29)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31)   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด          รายละเอียดแนบท้ายประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่ง

ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  


1.      สำนักปลัดเทศบาล   ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบ งานธุรการ       งานกิจการสภา งานสารบรรณ งานเลขาผู้บริหาร งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานทะเบียนพาณิชย์ งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และแบ่งหน่วยงานภายในสำนักปลัดเทศบาลออกเป็น 2  ฝ่าย  1  งาน ดังนี้

           1.1  ฝ่ายอำนวยการให้มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้     

  1.1.1  งานเลขาผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานของ นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เช่น งานติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคล  งานประชุม   งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม   งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร   งานตรวจเอกสารก่อนเสนอ   งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน   งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                       1.1.2  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ การคัดเลือก งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต่อสัญญาจ้าง  งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานแผนอัตรากำลัง 3 ปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและกรอบอัตรากำลัง   งานพัฒนาบุคลากร   เช่น  การฝึกอบรม    สัมมนา การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       1.1.3.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  งานประสานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ  งานนโยบายต่างๆ  ของเทศบาล  งานด้านมาตรการประหยัดพลังงาน  งานจัดทำประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร (คตง.) งานราชการที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ     งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                 

               1.2  ฝ่ายปกครอง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  4 งาน  ดังนี้

 

                       1.2.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ

งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน งานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.2.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษา

ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น สรุป รายงาน  เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย วาตภัย  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา  และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1.2.3  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง    มีหน้าที่รับผิดชอบ

งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การจัดระเบียบการจอดยานยนต์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแจ้งผลดำเนินงาน งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ   ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   งานมวลชนต่าง ๆ     เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       1.2.4  งานสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดระบบจราจรภายในสถานีจอดรถรับ -ส่งผู้โดยสาร  การรักษาความปลอดภัย  การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง  การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี  การจัดหา ดูแล  ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

               1.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง  หรือหน่วยงานต่างๆ ทราบ    งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  งานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.4  งานกิจการสภา   มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการสภา ได้แก่ งานจัดทำและ

ส่งหนังสือเชิญประชุมประชุมสภาเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา งานทะเบียนประวัติผู้บริหาร เลขา ที่ปรึกษาและสมาชิกสภาเทศบาล งานจัดเตรียมและบันทึกการประชุม   งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม  งานจัดทำญัตติการประชุมงานแจ้งส่วนราชการทุกกองในสังกัดเทศบาลส่งเรื่องและญัตติเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุม งานบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลและคณะกรรมการต่าง ๆ        ของสภา งานบันทึกเสียงและถอดรายงานการประชุมงานจัดพิมพ์รายงานการประชุมงานแจ้งมติการประชุม  งานจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานให้สภาเทศบาลและผู้บริหารทราบ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา  งานแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุม งานแจ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพื่อแปรญัตติงานจัดส่งรายงานการประชุม  งานรับ - ส่ง         ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  งานกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่าง ๆ งานอบรมสัมมนา ดูงาน  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานขออนุญาตไปราชการงานประสานงานประชาชน งานส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือของชุมชนงานเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข งานสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในกิจการ   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

               1.5  งานสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณกลางของเทศบาล  งานออกเลขคำสั่ง  งานออกเลขหนังสือส่ง  ควบคุมการติดประกาศต่าง ๆ  งานออกเลขหนังสือรับรอง  งานออกใบประกาศนียบัตร งานเก็บรักษาสำเนาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ การขออนุมัติทำลายเอกสาร งานทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุมอาคารสถานที่และอื่น ๆ  งานควบคุมสมุดวันลาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                     

           2. กองคลัง  ให้มีผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง รับผิดชอบงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย   งานทำงบทดลองประจำปี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น   2  ฝ่าย  1  งาน ดังนี้

               2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองคลัง   และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานคลัง โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  2  งาน  ดังนี้               

2.1.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก

ประเภท  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณ  รายงานจัดทำเช็คและจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน  งานการจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี และรายงานอื่น ๆ 

                       2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน    มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ   งานการจำหน่ายพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       2.1.3  งานงบประมาณและสถิติการคลัง

                          1) งานงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานควบคุมงบประมาณของเทศบาล  งานควบคุมการเบิก - จ่ายเงินของเทศบาล  งานควบคุมเงินนอกงบประมาณของเทศบาล  งานควบคุมเงินอุดหนุนของเทศบาล  งานควบคุมเกี่ยวกับเงินยืมสะสมของเทศบาล  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนพัฒนาเทศบาลและงานอื่นๆ           ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                          2) งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำสถิติรายวัน  และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ  งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่าย ประจำเดือน  ประจำปีงบประมาณ  และวิเคราะห์งบประมาณจัดการกู้เงิน  งานจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุนจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินเกี่ยวงบเฉพาะการ  รายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายรับ  และรายจ่าย  งานระเบียบการคลัง  งานควบคุมรับผิดชอบงานพิจารณาตรวจจ่ายเงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินบำเหน็จลูกจ้าง  เงินทดแทน  เงินทำขวัญ  และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

               2.2  ฝ่ายพัฒนารายได้  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองคลัง   และรับผิดชอบ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3  งาน  ดังนี้

                       2.2.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีแก่    ผู้เสียภาษี  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและ   ที่ดิน   ภาษีบำรุงท้องที่   และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี   งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวันแบบพิมพ์ต่าง  ๆ    งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และการหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน   และกำหนดค่ารายปีของภาษี  โรงเรือน  และที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น   งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร    งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า    งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภายในกำหนดของแต่ละปี   งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี     ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น  (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน   รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี   งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ งานการจัดทำรายงานประจำเดือน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                  

                       2.2.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน   งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่   งานปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม   งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน   การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง    งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม   งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)      งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ  งานจัดทำรายงานประจำเดือนงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี   งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี   งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี   งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น   งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน    งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี    งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน   งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ    งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย     

            2.2.3  งานทะเบียนพาณิชย์    มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดแผนงานสำรวจการ   

จดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล  งานตรวจสอบทะเบียนร้านค้า  งานจดทะเบียนและการออกเลขทะเบียนพาณิชย์ งานคัดสำเนาเอกสารและการออกเลขทะเบียนพาณิชย์  งานรับ - ส่งเงินรายได้การจดทะเบียนพาณิชย์ งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               2.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองคลัง  งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานประชาสัมพันธ์งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด    และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           3. กองช่าง  ให้มีผู้อำนวยการกอง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)  เป็นผู้บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่างรับผิดชอบ  งานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ    การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การเบิกจ่ายวัสดุ   อุปกรณ์   อะไหล่    น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย  1  งาน ดังนี้

                 3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   ให้มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองช่าง  และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  4งาน  ดังนี้                                                     

                         3.1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม    งานวางแผนโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม    งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม    งานออกแบบรายการรายละเอียดเพื่อคำนวณ     ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม      งานศึกษาวิเคราะห์       วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์      งานวางโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์    งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย   งานควบคุมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม    งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม     งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์  วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์   งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ   งานวิเคราะห์ วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำผังเมืองรวม  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน   ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์    งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง   งานให้คำปรึกษาทางด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         3.1.2  งานสถาปัตยกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ คำนวณร่างแบบ  ออกแบบ  เขียนแบบ  และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารสถานที่  และการผังเมือง  ควบคุม   ตรวจสอบ  แนะนำ   แก้ไข  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         3.1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง  เขียนแบบแปลน  แผนผัง  สำหรับการวางผังเมือง  ดำเนินการสำรวจ  รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ทางวิศวกรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสำรวจเพื่อการวางผังเมือง  รวมทั้งศึกษาสำรวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค  เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์วิจัย   และเพื่อใช้ในการจัดทำวางผังเมืองหรือเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ  ทางด้านการเมือง เป็นต้น                         

                         3.1.4  งานช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวางโครงการ           การรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุม  การก่อสร้าง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และติดตามผลวิจัยทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  ควบคุม  การวางระบบ  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ  กำจัดน้ำเสียและจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปรวมถึงเหตุรำคาญอื่น ๆ  ซึ่งจะทำให้สภาวะแวดล้อมในเขตเทศบาลเป็นพิษ  การประเมินราคาตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายให้บริการตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาของเทศบาลในระบบงานช่างสุขาภิบาลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน  ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ  เหล่านี้มีลักษณะขนาดหรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานช่างสุขาภิบาล  ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาช่างสุขาภิบาล  วิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือประกอบอาชีพวิศวกรรม  ควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองช่าง

               3.2  ฝ่ายการโยธา  ให้มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองช่าง  และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายการโยธาและงานศูนย์เครื่องจักรกล โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  6งาน  ดังนี้      

                              3.2.1  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน สะพาน ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน  สะพาน  เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ งานควบคุมอาคาร สถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       3.2.2  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานมจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์   สวนหย่อม ฯลฯ   งานควบคุมดูแล   บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    งานดูแล   บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ   งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                       3.2.3  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดอาคาร สถานที่ ในการจัดการงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคาร สถานที่  งานติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร สถานที่ต่างๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย          

                       3.2.4  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย  มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุม  การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  การค้นคว้า  การวิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  ให้การปรึกษาแนะนำหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุมระบบการระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสียของเทศบาล  และโรงงานในเขตเทศบาล  การป้องกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิเศษ  ตลอดจนเข้าร่วมควบคุมอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป  และเหตุรำคาญอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้สภาวะแวดล้อมในเขตเทศบาลเป็นพิษ  ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ  ขนาด  หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

                       3.2.5  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมกำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล  การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบเบ็ดเสร็จ  ในด้านการรวบรวม  การขนส่ง  การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการกำจัด กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรม ด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คำปรึกษา   ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กำหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข  ของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง            

                       3.2.6  งานถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน

                                  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 การกำกับดูแลและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และการตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ให้แก่เทศบาล พ.ศ. 2552

               3.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองช่าง   งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์      งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล    งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด  งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                         

        4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีผู้อำนวยการกองสาธารสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   การป้องกันโรคติดต่อ   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น  ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งานดังนี้

           4.1  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และรับผิดชอบวางแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข และ กำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  4  งาน  ดังนี้                                     

                       4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย   งานฌาปนกิจ    กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรม ด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คำปรึกษา   ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กำหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข  ของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   

                       4.1.2  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น  ถนน ซอย ตรอก  ลำรางสาธารณะ  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                       4.1.3  งานควบคุมกำกับน้ำเสีย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดการน้ำเสียจากโรงงาน  ตลาดสด อาคารขนาดใหญ่ และครัวเรือน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความสะอาดคลองระบายน้ำในชุมชน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และกำจัดวัชพืช  ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

                       4.1.4  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  จัดทำแผนพัฒนากองทุนฯ  จัดทำฎีกา การคีย์ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต  ให้คำแนะนำ    แก่กลุ่ม องค์กร  ชุมชน ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ  และรายงานการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ผู้บริหาร และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8  ทราบทุกไตรมาส

           4.2  ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และรับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม และกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายบริการสาธารณสุข  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  5  งาน  ดังนี้

                         4.2.1  งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม กำกับ ควบคุม ดูแล ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล

                         4.2.2  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน          และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       4.2.4  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์   งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       4.2.5  งานศูนย์ดูแลเด็ก  ผู้สูงอายุและคนพิการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแล  จัดทำแผนพัฒนาศูนย์  สำรวจข้อมูลเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน  ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการ   ออกเยี่ยมบ้าน  ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  สรุปผลรายงานการบริหารจัดการศูนย์ดูแลให้ผู้บริหารทราบ                             

               4.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล    งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด  งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                  

           5.  กองวิชาการและแผนงาน  ให้มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารและการหรือความมั่นคงของประเทศ   ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานติดตามประเมินผล  งานแผนและงบประมาณ งานนิติการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2  ฝ่าย  1 งาน ดังนี้

               5.1  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายแผนและงบประมาณ  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้

                       5.1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง    งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงข

องบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง  ๆ  ทราบ  งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาการบริการของเทศบาล  แนะนำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       5.1.2  งานจัดทำงบประมาณ  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานจัดทำและเรียบเรียงการจัดทำแผนพัฒนา    การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                       5.1.3  งานติดตามและประเมินผลแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

               5.2  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  

การปฏิบัติงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้       

                       5.2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เว็บไซต์ งานโสตทัศนูปกรณ์    งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งานการตรวจประเมินจาก

หน่วยงานอื่น งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือข้อปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ   หรืองานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย        

                       5.2.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล  การควบคุมบริการท่องเที่ยว  และจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของเทศบาล และหน่วยงานอื่น การต้อนรับ  อำนวยความสะดวก  จัดบริการนำเที่ยว  ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว  ให้คำแนะนำความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เทศบาล  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                       5.2.3  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆปิดประกาศประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บันทึกภาพกิจกรรม

จัดรายการเสียงไร้สายและรายการวิทยุจัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล

จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล  วารสารและรายงานกิจการประจำปีจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญบริการประชาชนที่มาขอรับบริการดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลในส่วนที่รับผิดชอบให้คำแนะนำติดต่อ - สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

               5.3  งานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองการศึกษา งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา   จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               5.4.  งานนิติการ  ให้มีนิติกรรับผิดชอบเรื่องทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง    งานจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ    รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย   งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย              

           6.  กองการศึกษา  ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น   การจัดการศึกษาปฐมวัย   อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม   งานกีฬาและนันทนาการ   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น   2  ฝ่าย1  โรงเรียน      2  ศูนย์พัฒนาเด็ก  1 งาน   ดังนี้

                 6.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และรับผิดชอบงานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  และกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารการศึกษา  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  7งาน  ดังนี้  

                       6.1.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู

เทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  พนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ ของกองการศึกษา   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.1.2  งานงบประมาณ  มีอำนาจหน้าที่ รวบรวมรายละเอียด  และการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษาการบริหารและควบคุมงบประมาณกองการศึกษา

งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น วางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและซึ่งทดแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทำรายงานบัญชี

งานจัดซื้อ จัดจ้าง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินโครงการถ่ายโอนภารกิจ โครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวันการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน พนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงิน งบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำหน่ายอัตราเงินเดือน

การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปีการเบิกจ่ายเงินทุกระบบวางฏีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินสวัสดิการต่างๆรวบรวมหลักฐานวางฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และเงินสวัสดิการต่างๆ ส่งกองคลัง

                       6.1.3 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำ

แผนปฏิบัติงานงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ ของกองการศึกษางานควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลงานเสนอแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ งานงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย และสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชีงานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกอง เช่นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ   ในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองงานเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด    เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน   การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน  และครูและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.1.4  งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  3-5 ปี)  ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อม

ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  เตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

 และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย  พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็ก

ก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3 - 5 ปี) แทนบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       6.1.5  งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพเสนอเป้าหมาย แผนงาน/ โครงการ/

กิจกรรมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการนิเทศและให้คำปรึกษา

แนะนำทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำ

กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอบ คู่มือครู การผลิต และการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การประเมิน

คุณภาพ การจัดการศึกษา ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  และหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.1.6  งานนิเทศการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพเสนอเป้าหมาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการนิเทศและให้คำปรึกษา แนะ

นำทางวิชาการ

                       6.1.7  งานวิชาการ  มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสาระของ

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำกระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน

คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ

 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

               6.2  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  9  งาน  ดังนี้

                       6.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการงานกำหนดแผน และจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของเด็กเยาวชน และประชาชนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนงานจัดฝึกอบรมด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาพื้นฐานการกีฬาและส่งเสริมความเป็นเลิศแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปการจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา ชมรม และชุมนุมกีฬา และส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนงานดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬาอุปกรณ์การกีฬา และศูนย์เยาวชนการให้บริการ และขออนุญาตใช้สนามกีฬาอุปกรณ์การกีฬา และการอ่ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานวิทยาศาสตร์การกีฬางานวิทยาศาสตร์ การกีฬาและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.2.2  งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมศาสนา  ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา  ส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา  การส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.2.3  งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งานส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  งานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  งานประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                           

                       6.2.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน  การจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน  เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันได้แก่  ด้านพลศึกษา  เช่น การสอบ  การฝึกซ้อม  เล่น  แข่งขันกีฬาประเภทต่าง   ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง  ด้านศิลป์ เช่น  การสอนหัตถศึกษา  การเย็บปักถักร้อย  ประดิษฐ์ของชำร่วย  ด้านนาฎศิลป์ เช่น การฝึกสอนและซ้อมนาฎศิลป์  ด้านห้องสมุด  ด้านคหกรรมศาสตร์  เช่น  โภชนาการ  การจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  การจัดทัศนศึกษา  ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง       

                       6.2.5  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน  หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่  งานควบคุมตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่  รณรงค์เพื่อการเรียนรู้และจัดทำหนังสือเผยแพร่ข่าวสาร  จัดอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำให้การศึกษา  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       6.2.6  งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  มีอำนาจหน้าที่ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.แหล่งน้ำ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและ เรียนรู้ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้

                       6.2.7  งานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมีอำนาจหน้าที่  มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา

ต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่ องค์ความรู้และการบริหารจัดการ และมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาให้เป็น"ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช"ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องกับจังหวัด และความรู้ในท้องถิ่นด้าน "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" (Intangible Cultural Heritage) ไว้แล้ว และเปิดพื้นที่ให้กับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด การจัดแสดงผลงาน เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  รวมทั้งมีการบริหารจัดการความรู้ คลังข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  การจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสม การสาธิตการฝึกอบรม และการแสดง ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา ภูมิปัญญาพื้นบ้านฯลฯ

                       6.2.8  งานศูนย์ดิจิทัลชุมชน  มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างโอกาสร่วมกับชุมชนผ่านเครื่องมือ ICT โดยใช้สถานที่ใดๆ ก็ได้ที่เป็นศูนย์รวม หรือที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้ชุมชนใช้เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า  สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายการบริการภาครัฐไปสู่ชุมชนอย่างทั่วไปถึงและเท่าเทียมกัน

                       6.2.9  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติงานการให้บริการ และการใช้บริการห้องสมุดพิจารณาในการใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ทางด้านบรรณารักษ์  ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานห้องสมุดดำเนินการ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยต่างๆ ทางด้านบรรณารักษ์งานการวิเคราะหฺ์และจัดหมวดหมู่หนังสืองานให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุดการทำบรรณานุกรม หรือการจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสืบค้นข้อมูล Online ทาง Internet จัดโครงการทางด้านการส่งเสริมการอ่าน บรรณารักษ์และงานบริหารห้องสมุด

           6.3  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ  อนุบาล 1  (อายุ 4 ปี)   อนุบาล 2 (อายุ 5 ปี) และอนุบาล 3 (อายุ 6 ปี)   งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานบุคลากร  งานวิชาการ  งานการสอน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน งานจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน งานส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           6.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ก่อนวัยประถมศึกษา(อายุระหว่าง  3-5 ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ

 อารมณ์ เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม

ตามวัย พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา(อายุระหว่าง

3 - 5 ปี)  แทนบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย

           6.5  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  มีหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  3-5 ปี)  ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  เตรียมความ

พร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย  พร้อมที่จะ

เข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3 - 5 ปี) แทนบิดา

มารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           6.6  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองการศึกษา งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา   จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                       

           7.  กองสวัสดิการสังคม  ให้มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน งานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน  งานการมีส่วนร่วม   การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด   การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเยาวชน   และงานสาธารณะ   การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย  1 งาน ดังนี้

                   7.1  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ให้มีหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)เป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและรับผิดชอบกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  7งาน  ดังนี้

                       7.1.1  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน    งานจัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชนงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนงานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาลงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       7.1.2  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน  ไร้ที่พึ่งงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งานสงเคราะห์คนชราคนพิการผู้ป่วยเอดส์และทุพพลภาพงานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชนงานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆงานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภทงานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                       7.1.3  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัดถูกทอดทิ้งงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมอง และปัญญางานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัยงานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                       7.1.4  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบ วิธีการ และระบบงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนงานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชนงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       7.1.5. งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีหน้าที่ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับผิดชอบส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว ระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                       7.1.6  งานคนพิการ  และผู้สูงอายุ

                             งานคนพิการ  มีอำนาจหน้าที่ จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงานให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  ส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

                             งานผู้สูงอายุ  มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ

                       7.1.7  งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี  มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาสตรี การพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรี ภาคีเครือข่าย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมต่าง ๆ

               7.2. งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผน   รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน งานการซื้อและการจ้าง   งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน   งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  งานตรวจสอบพัสดุและเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
 

Who's Online
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883908 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif