Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีการประชุมประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนและขอความเห็นชอบโครงการที่มีผลกระทบกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วัดจอมแจ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

โครงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แนวทางการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

นโยบายนายกเทศมนตรี  นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

........................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  กำหนดไว้ว่าก่อนเริ่มโครงการของรัฐ คือ ตั้งแต่เริ่มคิดริเริ่มจะดำเนินโครงการ หน่วยงานของรัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูล ให้กับประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การสำรวจ        ความคิดเห็น การประชุมปรึกษาหารือกับคนในชุมชนเป็นต้น  โดยที่หน่วยงานดำเนินโครงการที่มีลักษณะ         เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบอย่างกว้าง เช่น โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่ประชาชนจะได้รับรู้ ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนรวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาและประมาณค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน

              การดำเนินการหลังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศไว้อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ จะดำเนินโครงการและนำไปประกาศในเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำขึ้น http://www.publicconsultaion.opm.go.th ภายใน 15 วัน  นับแต่วันเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น

              เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิด          กับประชาชนมากที่สุด  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตระหนัก     ถึงภาระหน้าที่ในการดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมี     ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก มุ่งพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นไปภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยเฉพาะการให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจโครงการของรัฐ แนวทางการดำเนินการและรายงานผลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและประชาชนทั่วไป  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์

              2.1  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบต่อโครงการที่จะเกิดขึ้น

              2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ

              2.3  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

              2.4  เพื่อสรุปผล/รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

3.  เป้าหมาย

              3.1  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่

              3.2  ประชุมเวทีประชาคมของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่

 

 

4.  วิธีดำเนินการ

              4.1  เสนอโครงการ/แต่งตั้ง/ประชุมคณะทำงาน/คณะผู้บริหาร

              4.2  เผยแพร่ข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ

              4.3  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น

              4.4  ประชุมเวทีประชาคมของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น

              4.5  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

              5.6  สรุปผล/รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

              5.7  ติดตามผลและประเมินผล

5.  สถานที่ดำเนินการ

              ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย   

6.   ระยะเวลาการดำเนินการ

              ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2564  ถึง   30  กันยายน  2565

7.  งบประมาณ

              งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จำนวน 3,000 บาท (หน้า 97) คงเหลือก่อนโอน จำนวน 513 บาท  โอนเพิ่มครั้งที่  8 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 7,000 บาท  รวมเป็นเงิน 7,513  บาท  แยกได้ดังนี้

              7.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  70  คน  คนละ  70   บาท

                                                                                                 เป็นเงิน  4,900  บาท

                                                                                   รวมเป็นเงิน จำนวน  4,900 บาท

               7.2 ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน คนละ 15 บาท (เช้า-บ่าย)

                                                                                                 เป็นเงิน  2,100  บาท

                                                                                             รวมเป็นเงิน  2,100 บาท

              7.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์

                   -กระดาษ เอ 4  จำนวน  1  รีม                                              เป็นเงิน 120  บาท

                   -ปากกา จำนวน 50 ด้าม ด้ามละ 5 บาท                               เป็นเงิน  250  บาท

                            -กระดาษบรู๊ฟ (กระดาษสร้างแบบ)           จำนวน 1 ม้วน                     เป็นเงิน  143  บาท

                                                                                  รวมเป็นเงิน จำนวน   513 บาท

                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            จำนวน    7,513 บาท

                   ค่าใช้จ่ายตามข้อ  7.1 - 7.3  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              8.1  ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบต่อโครงการที่จะเกิดขึ้น

              8.2  ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ

              8.3  ได้เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

              8.4  มีการสรุปผล/รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

              8.5  มีการติดตามผลและประเมินผล

 

 

 

9.  การประเมินผลโครงการ      

              9.1  ประเมินจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่

              9.2  ประเมินจากการประชุมเวทีประชาคมของประชาชนที่มีผลกระทบต่อโครงการในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

Who's Online
ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883714 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif