Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน

รายงานสถิติผู้มาศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2554
 
สถิติหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานประจำปี 2549-2550-
สถิติหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานประจำปี 2551-ปัจจุบัน

ลำดับที่ วันเดือนปี หน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน จำนวนคน
1 22 มกราคม 2551 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 20
2 6 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จ.สกลนคร 12
3 13 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ จ.กระบี่ 60
4 18 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลสิเกา จ.ตรัง 40
5 26 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน จ.กาฬสินธุ์ 80
6 19 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก จ.นครพนม 200
7 20 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ จ.สกลนคร 45
8 27 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จ.สกลนคร 60
9 4 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จ.หนองคาย 30
10 5 มีนาคม 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ จ.สกลนคร 6
11 13 มีนาคม 2551 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 3 จ.กาฬสินธุ์ 20 
12 19 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จ.นครพนม 20
13 19 มีนาคม 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู 24
14 20 มีนาคม 2551 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ จ.หนองบัวลำภู  81
15 14 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จ.สกลนคร  40 
16 28 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จ.หนองบัวลำภู  150
17 8 เมษายน 2551 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 69 จ. หนองบัวลำภู   50
18 25 เมษายน 2551 อบต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 20
19 25 เมษายน 2551  สำนักงานชมรมข้าราชการนอกประจำการ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 63
20 30 เมษายน 2551 ภาคีเครือข่ายเมืองน่าอยู่จังหวัดสกลนคร  60
21 4 เมษายน 2551  อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  50
22 1 พฤษภาคม 2551 ทต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 60
23 7 พฤษภาคม 2551 อบต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 50
24 8, 16 พฤษภาคม 2551 คณะผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 80
25 22 พฤษภาคม 2551 ทต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 300
26 29 พฤษภาคม 2551 อบต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 40
27 29 พฤษภาคม 2551 อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 12
28 3 มิถุนายน 2551 ทต.นาแก จังหวัดนครพนม  50  
29 10 มิถุนายน 2551   อบต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  50 
30 13 มิถุนายน 2551  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   60  
31 16 มิถุนายน 2551  อบต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี   32 
32 25 มิถุนายน 2551  โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 50 
33 8 กรกฎาคม 2551  อบต. ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   50 
34 21 สิงหาคม 2551  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จ.สกลนคร   50 
35 22 สิงหาคม 2551  ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 50
36 28 สิงหาคม 2551   ทต.ปลาปาก จ.นครพนม 50 
37 9 กันยายน 2551   ทต. โพนสวรรค์ จ.นครพนม   30 
38 9 กันยายน 2551 ทต. พังโคน  จ.สกลนคร   80
39 12 กันยายน  2551 ทต.หนองแคน  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 50
40 8 ธันวาคม  2551 ชมรมมวยไทยโบราณสกลนคร  จ.สกลนคร 50
41 19 ธันวาคม  2551 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ (ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์) อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 34
1 23   มกราคม   2552 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  50 
2 12 กุมภาพันธ์ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน 49 
3 27 มีนาคม 2552 เทศบาลตำบลพรรณานิคม 10
4 31 มีนาคม 2552 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 19  จังหวัดนครพรนม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 55
5 25 มีนาคม 2552 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 46  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) 60
6 21 เมษายน 2552 เทศบาลตำบลศรีสงคราม 10
7 12 พฤษภาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 15
8 11 มิถุนายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน 56
9 19 มิถุนายน 2552 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 25 
10 3 กรกฎาคม 2552 เทศบาลตำบลเมืองบัว  จังหวัดร้อยเอ็ด 110
11 27 สิงหาคม 2552 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 80
12 26 สิงหาคม 2552 สภาวัฒนธรรมตำบลฮางโฮง  จังหวัดสกลนคร 120
13 23 สิงหาคม 2552 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท 50
14 8 กันยายน 2552 เทศบาลตำบลตองโขบ 41
15 16 ตุลาคม 2552 เทศบาลตำบลพังโคน 60 
16 26 ตุลาคม 2552 เทศบาลตำบลคำอาฮวน  จังหวัดมุกดาหาร 15
17 23 พฤศจิกายน 2552  โรงพยาบาลโพนสวรรค์  20 
18 26 พฤศจิกายน 2552 คณะอนุกรรมการประสานและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก สำนักเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 35
19 25 ธันวาคม 2552  โรงเรียนบ้านนาเมือง  52 
1 18 มกราคม 2553  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  90 
2 8 มีนาคม 2553 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต  รุ่นที่ 5 ศูนย์จังหวัดสกลนคร 50
3 12 มีนาคม 2553 นิคมสร้างตนเองลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์ 20
4 24 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาสังคมที่10  จังหวัดชัยภูมิ 80
5 25 มีนาคม 2553 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 90
6 27 เมษายน  2553 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร 30
7 4  พฤษภาคม 2553 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 100
8 7  พฤษภาคม 2553 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 19 จ.นครพนม 50
9 12 พฤษภาคม 2553  เทศบาลตำบลอาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 60
10 9 มิถุนายน 2553  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 75 จ.หนองบัวลำภู 50
11 26 มิถุนายน 2553 ชมรมสร้างสุขภาพ ดอนยาวใหญ่ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 40
12 27 มิถุนายน 2553 นศ.ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8
13 4 กรกฎาคม 2553 จากสถาบันพระปกเกล้า ตามโครงการ"การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้" 11
14 4 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้โครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 7
15 4 กรกฎาคม 2553 อบจ.นครราชสีมา 10
16 4 กรกฎาคม 2553 เทศบาลนครพิษณุโลก 7
17 9 กรกฎาคม 2553  สนง.เทศบาลตำบลพันดอน จ.อุดรธานี 60
18 9 กรกฎาคม 2553  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 10 
       

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยงาน/การใช้สถานที่/คณะศึกษาดูงาน

สถานที่รับบริการ

วันที่

จำนวน(คน)

ใช้เวลา.....วัน

๒๐

ทม.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๗  ก.ค.  ๕๑

๕๐

๒๑

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓๑  ก.ค.  ๕๑

๒๐

๒๒

สำนักงานสาธารณสุข  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๕  ส.ค.  ๕๑

๕๐

๒๓

ศูนยัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๐ จ.สมุทรสาคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๑  ส.ค.  ๕๑

๖๐

๒๔

ทีมข่าว ๗ สี

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๒  ส.ค.  ๕๑

๕๐

๒๕

ทต.ร่องคำ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑  ก.ย.  ๕๑

๓๐

๒๖

อบต.หนองแคน

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๒  ก.ย.  ๕๑

๖๐

๒๗

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๗  ก.ย.  ๕๑

๖๐

๒๘

พัฒนาสังคม  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑  พ.ย.  ๕๑

๒๙

คณะจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๙  พ.ย.  ๕๑

-

-

๓๐

คณะกรรมการประเมินภายนอก

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๑  ม.ค.  ๕๒

๓๑

สนง.เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๓  ม.ค.  ๕๒

๕๐

๓๒

นายเลื่อน  รัตนมงคล  พร้อมคณะ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๖  ก.พ.  ๕๒

๓๓

ทต.

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๖  ก.พ.  ๕๒

๕๐

๓๔

อบต.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๕  เม.ย.  ๕๒

๖๐

๓๕

อบต.สระคู  จ.ร้อยเอ็ด

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๕  เม.ย.  ๕๒

๕๐

๓๖

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๖ จ.ร้อยเอ็ด

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๕  เม.ย.  ๕๒

๑๕

๓๗

คณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๗  เม.ย.  ๕๒

๒๐

๓๘

นายปรีชา  กันธิยะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๘  เม.ย.  ๕๒

๓๙

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จ.นครพนม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๗  พ.ค.  ๕๒

๒๐

๔๐

คณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ  จ.มุกดาหาร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๒  พ.ค.  ๕๒

๑๕

๔๑

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จ.นครพนม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๘  พ.ค.  ๕๒

๓๐

๔๒

คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านอากศ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๗-๑๘ มิ.ย.  ๕๒

๕๐

๔๓

นางปราณี  สิริวัฒน์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตที่  ๑๔

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๗  มิ.ย.  ๕๒

-

-

๔๔

โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณนาหว้า

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓๐  มิ.ย.  ๕๒

๓๖

๔๕

ทต.เมืองนัว

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓  ก.ค.  ๕๒

๕๐

๔๖

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓  ก.ย.  ๕๒

๑๐

๔๗

รศ.ดร.ชมพูนุช  โกสลากร  เพิ่มพูนวิวัฒน์

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๕  ต.ค.  ๕๒

๑๐

๔๘

ทต.คำอาฮวน  จ.มุกดาหาร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๖  ต.ค.  ๕๒

๑๕

๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๕  ธ.ค.  ๕๒

๓๗

๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๔  ม.ค.  ๕๓

๓๓

๕๑

สำนักงานสาธารณสุข  จ.ยะลา

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๘  ม.ค.  ๕๓

๕๐

๕๒

ดร.นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๐  มี.ค.  ๕๓

๒๐

๕๓

ทต.โนนน้ำเกลี้ยง  จ.กาฬสินธุ์

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๒  มี.ค.  ๕๓

๕๐

๕๔

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๐ จ.ชัยภูมิ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๔  มี.ค.  ๕๓

๕๐

๕๕

โรงเรียนบ้านท่าแร่  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๔  มี.ค.  ๕๓

๓๐

๕๖

ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสซิ่งท่าแร่

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๐  เม.ย.  ๕๓

๕๐

๕๗

ทต.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๔  พ.ค.  ๕๓

๖๐

๕๘

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จ.นครพนม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๗  พ.ค.  ๕๓

๕๐

๕๙

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๗๕ จ.อำนาจเจริญ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๙  มิ.ย.  ๕๓

๓๐

๖๐

คณะวิจัยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๔  ก.ค.  ๕๓

๖๑

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอากาศ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๗  ก.ค.  ๕๓

๙๐

๖๒

ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๙  ก.ค.  ๕๓

-

-

๖๓

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กฯ(สท.)

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๐  ก.ค.  ๕๓

-

-

๖๔

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ(พมจ.ลพบุรี)

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๖  ส.ค.  ๕๓

-

-

๖๕

นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์       ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๘  ส.ค.  ๕๓

-

-

๖๖

อบต.หนองบ่อ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๘  ส.ค.  ๕๓

๕๐

๖๗

สถานพินิจและครุ้มครองเด็กละเยาวชน
จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๗  ก.ย.  ๕๓

๑๐

๖๘

นายเตียง  ฤาเดช  พร้อมคณะ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๘  ก.ย.  ๕๓

๑๗

๖๙

สำนักงานวัฒนธรรม  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๐  ก.ย.  ๕๓

๗๐

คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๐  ก.ย.  ๕๓

๗๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทต.อากาศอำนวย

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๙  ก.ย.  ๕๓

๙๐

๗๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๔  พ.ย.  ๕๓

-

๗๓

โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ccf น้ำอูน

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๒  ม.ค.  ๕๔

๓๐

๗๔

คณะครูจาก  สพม.สน.๑,๒,๓

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๗  ม.ค.  ๕๔

๑๘

๗๕

อบต.นาหว้า

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๔  ก.พ.  ๕๔

๕๐

๗๖

อบต.คาน  จ.ปัตตานี

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๕  ก.พ.  ๕๔

๔๐

๗๗

ศูนย์อนามัยที่ ๗  อุบลราชธานี

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๘  มี.ค.  ๕๔

๗๘

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๓  จ.เลย

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๙  มี.ค.  ๕๔

๑๕

๗๙

นายเขมชาติ  เทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวันธรรม

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๙  มี.ค.  ๕๔

-

-

๘๐

อบต.นาใหญ่  จ.ร้อยเอ็ด

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓๑  มี.ค.  ๕๔

๕๐

๘๑

อบต.เชิงชุม  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๙  เม.ย.  ๕๔

๖๐

๘๒

นพ.อิทธิพล  สูงแม็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมคณะ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒  พ.ค.  ๕๔

๑๐

๘๓

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๙  พ.ค.  ๕๔

๑/๒

๘๔

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๗๕ จ.อำนาจเจริญ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๙  พ.ค.  ๕๔

๕๐

๘๕

ทต.ท่าลี่  จ.เลย

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๐  พ.ค.  ๕๔

๑๑

๘๖

โครงการเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ท่าแร่

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๘  พ.ค.  ๕๔

๖๐

๘๗

อบต.โคกสะอาด  จ.กาฬสินธุ์

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๓  มิ.ย.  ๕๔

๘๘

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๔  มิ.ย.  ๕๔

๑/๒

๘๙

คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ  รุ่นที่ ๒

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๘  มิ.ย.  ๕๔

๑/๒

๙๐

ทต.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑  ก.ค.  ๕๔

๓๐

๑/๒

๙๑

นพ.คำรณ  ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๕  ก.ค.  ๕๔

๙๒

คปสอ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๑  ก.ค.  ๕๔

๑๐

๙๓

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๑๔  ก.ค.  ๕๔

๑๕

๙๔

นายแทน  พรหมปัญญา 
ผู้อำนวยการกลุ่มทอผ้าสตรี  สนง.วธจ.  ร้อยเอ็ด

ห้องวิชาการและบริเวณภายในศูนย์ฯ

๒๐  ก.ค.  ๕๔

๖๐

 

 

 

Who's Online
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1807629 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif