Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
รับเรื่องราวร้องเรียน
สมาชิกให้คะแนน: / 37
แย่ดีที่สุด 

 

 รับเรื่องราวร้องเรียน

Image

 


ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-30 12:50:11
สุดยอดเลย 
แต่เดือนนี้ไม มติ กทจ.ช้าจังเลยจ๊ะ

เสนอแนะโดย สถานพินิจฯสกล เปิด 2010-05-12 08:29:57
สวัสดีครับ เพิ่งเข้ามาเยี่ยมในเว็บ เพิ่งไปมาเมื่อวาน

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-05-12 09:05:10
ขอบคุณครับที่สละเวลาแวะมาเยี่ยมชม

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-23 14:55:39
สุดยอดเลย มติ กทจ สกลนคร เวิร์คมาก สมน้ำหน้าท้องถิ่นจังหวัด อาย ป.ผานไหมล่ะ ให้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่อากาศอำนวยซะ ที่นี่สมบูรณ์พร้อม ทุกท้องถิ่นต้องเข้าดูมติ กทจ.ที่นี่ ปรบมือให้ๆๆ ชม webmaster ด้วย นายเจ๋งมาก

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-27 09:39:26
สถิติผู้ที่ขอศึกษาดูงานดีมาก แต่ช่วยเปลี่ยนปี2549-2550 ให้เป็นปัจจุบันด้วยนะค่ะ 
ข้อมูลอย่างอื่นดีมาก  
ขอบคุณมาก 
(กบนัยกะโป๊ะ)

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-07-01 09:29:34
ขอดูมติ ก เดือนมิถุนายน หน่อยสิคะ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-07-01 10:12:16
ตอนนี้ปลัดเอาเข้าที่ประชุม หน.กอง อยู่ครับ เสร็จเมื่อไร จะรีบดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับ ขอโทษที่ให้รอนะครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-07-07 09:39:44
มติ กทจ. เดือนมิถุนายน 2553 เรียบร้อยแล้วครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-01 20:05:35
อยากสอบถามข้อมูล ปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลอากาศค่ะ 
 
ดินเปรี้ยว ดินเค้ม ดินจืด ดินฝาด น้ำเน่าเสีย น้ำกระด้าง 
 
 
เป้นบ้างรึป่าวคะ อยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-08-02 08:23:47
เกษตรอำเภออากาศอำนวย ช่วยท่านได้นะครับ ไม่ทราบมีเวปรึเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับ http://akatamnuai.sakonnakhon.doae.go.th 
ตามนี้ครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-24 11:01:00
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ  
 
ดีใจนะคะที่ได้ไปออกค่ายที่ อากาศอำนวย 
 
น้องหน่อย ม.ราชภัฏสกลนคร

เสนอแนะโดย 5555 เปิด 2010-08-30 11:24:24
การบริหารเทศบาลเยี่ยมมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-08-30 14:33:24
รู้ได้ไงครับ

เสนอแนะโดย 5555 เปิด 2010-09-01 13:38:33
ดูจากการได้รับรางวัล

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-06 10:17:08
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=91 
โย้ยกลองเลงครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-06 10:20:08
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-16 09:53:31
พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พศ.2493 
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=94

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-09-22 02:42:55
ว่างเมื่อไหร่จะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียน เทศบาลอากาศอำนวยครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-10-26 20:32:20
ขอชื่นชมผู้ดูแลระบบ ที่อัพเดทข้อมูลตลอด

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:36:38
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-10-26 12:01:23
สอบหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน "เทศบาลตำบลอำเภออากาศอำนวย" หน่วยงานอื่นไปสมัครได้ไหม อยากเป็นหัวหน้ากอง

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:34:30
คุณสมบัติตรงตามประกาศ เชิญเลยครับ อยากร่วมงานกับคนที่เก่งมีความสามารถ ครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:39:39
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-11-12 14:55:32
สวัสดีคนเมืองโย้ย

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-11-25 14:55:37
สุดยอดเลย มติเดือน พ.ย ๕๓ รวดเร็วทันใจสาวๆ จากศูนย์ฯ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-03 09:30:51
สวัสดีครับ..พึ่งเจอเวบไซต์ เคยเป็นศิษย์เก่า อ.มิตรไทย สมัยเรียนมัธยม ยินดีด้วยครับ บ้านเราเจริญขึ้นมากเลยนะครับ 
ดูบุคลากรแล้วรู้จักหลายท่านพอสมควร...ว่างๆ จะแวะเข้ามาครับ... 
สุภกิจ ไชยปัญหา ปล.ลายเซ็น อ.มิตรไทย ยังเป็น ม.ม้า ตัวเดียวอยู่หรือเปล่าครับ...

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-12-03 18:48:50
ยินดีครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-12-03 18:52:01
และนี่ครับ เชิญ คลิ๊กดูลายเซนต์ครับ 
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=102

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-09 09:23:56
อยากดูโย้ยกลองเลงครับ 
ไม่เคยดู..คิดว่าคงจะสนุกสนานมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-16 09:39:28
ขอมติ ก เดือนธันวาคมหน่อยค่ะ เวปท่านสุดยอดที่สุดในสกลนคร

เสนอแนะโดย ป่าแดง เปิด 2010-12-11 19:33:49
มาเยือนเว็บจาก http://www.thai-school.net/wanarat

เสนอแนะโดย admin เปิด 2011-07-25 10:00:15
เนื่องจากการประชุม กทจ.สกลนคร มีการเลื่อนประชุมจากอาทิตย์ที่แล้ว มาเป็นวันพุธนี้(27 กค 54) ครับ 
จึงยังไม่มีออกมาครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-08-23 17:18:19
มติ กทจ.สกลนคร เดือนสิงหาคม ทำไมช้าจังเลย จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว 2554

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 14:22:14
สวัสดีคะ่ 
ประกาศ กท.จ.สกลนคร เรื่อง ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมมีส่งมารึยัง

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 14:23:51
มีเทศบาลบางแห่งไม่กล้าเบิก รออ้างประกาศวันที่เท่าไหร่ ไม่กล้าอ้างแค่มติ กท.จ.

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:21:45
สวัสดีคะ่ เทศบาลอากาศอำนวยเบิกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิรึยังค่ะ

เสนอแนะโดย แอน เปิด 2011-09-01 16:23:50
เทศบาลหลายแห่งอ้างมติ กท.จ.เบิกแล้ว

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:24:53
มีหลายแห่ง ไม่กล้าเบิก ได้มติ กท.จ.แล้วแต่รอประกาศ กท.จ.

เสนอแนะโดย น้องแอน เปิด 2011-09-01 16:25:47
เทศบาลอากาศฯ เวิร์คมาก ขอชมเชย ท่านปลัดเก่งมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:27:37
ขอประกาศ กท.จ.เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิด้วยค่ะ ถ้ามี จะได้เบิก

เสนอแนะโดย น้องแอน เปิด 2011-09-02 14:06:36
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ

เสนอแนะโดย น้องแอน (คนข้างเคียง) เปิด 2011-09-09 15:15:32
ไม่เห็นตอบเลย ผู้ว่าราชการ จ.สน.ลงนามรึยังค่ะ ประกาศ กท.จ. เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 10:33:34
ขอประกาศ กทจ.ปรับวุฒิค่ะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 11:21:55
ปลัดท่านเยี่ยมมากเลยอยากได้ปลัดเทศบาลแบบท่านมาก

เสนอแนะโดย คนสว่างแดนดิน เปิด 2011-09-13 11:24:21
อยากได้ปลัดผู้ชาย เบื่อปลัดผู้หญิงมาก ๆ ห่วยแตก สติแตกทุกวัน

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 14:22:09
งานแข่งเริอ โฆษกเป็นครูหรือ.................. 
พูดออกอากาศ คนฟังเขาจะคิอย่างไร

เสนอแนะโดย joon เปิด 2011-09-13 16:00:01
เจตนา คือ ความสนุกสนาน ครับ คลายเครียด ระหว่างการแข่งขัน อย่าคิดมากนะครับ 
ในตอนท้ายก่อนจบงาน โฆษกทุกท่านก็กล่าวขออภัยในทุกคำพูดที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว 
ให้อภัยกันนะครับ คนไทยด้วยกัน รักกัน รักกัน

เสนอแนะโดย เจ๊ยบค่ะ เปิด 2011-09-13 16:02:04
อ้างถึง ไม่เห็นตอบเลย ผู้ว่าราชการ จ.สน.ลงนามรึยังค่ะ ประกาศ กท.จ. เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้วค่ะ และจัดส่งมายังท้องถิ่นอำเภอแล้ว แต่อาจจะอยู่ในระหว่างการจัดส่งหนังสือจากท้องถิ่นอำเภอ ถึง อปท. อยู่ค่ะ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันค่ะ รอนิดนึงนะคะ

เสนอแนะโดย ทอ เปิด 2011-10-27 09:56:34
ป.ผาน สุดยอด พี่ตุ้มสุดเก่ง ท่านนายกยอดนักบริหาร

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-01-12 21:52:57
ขอบคุณมากที่ชมครับ เป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยครับ ประชาชนคือเจ้านายต้องดูแลเอาใจใส่ครับ


Who's Online
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883578 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif