หมวดหมู่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้รับรางวัลองค์กรป…

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง การใช้…

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรในหลวง วันที่ 24 กรกฎาคม&…