หมวดหมู่ เผยแพร่รายงานต่างๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

กองคลัง สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.๖๕ Poste…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที…

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 O7

0 587 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนพัฒนา…

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี๒๕๖๖

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณ…

เทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ๒๕๖๗