หมวดหมู่ LPA

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรืออื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง  …

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องข้อมูล…

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง ข้อมูล…