แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ประกาศ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร่ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๔

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments