นายนัฐพล  ผายเงิน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.นายนัฐพล  ผายเงิน                 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. นายบรรจง  มะลิเลิศ               ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน       
๓. นายอภิภูมิ  เพริศแก้ว              ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
๔. นางสาววรัญญา  เคี่ยงคำผง     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พนักงานจ้าง
๕. นางสาวจันจีรา   งวงคำนาม      ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 

จ้างเหมาบริการ
๖. นางสาวระพีพร    อุตรหงส์ 
๗. นางสาวสุดารัตน์   ช่วยไชยศรี
 อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  การสาธารณสุขชุมชน   การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
Articles: 517
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments