นายวุฒิกรณ์  ใจศิริ 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566

พนักงานเทศบาล

๑. นายวุฒิกรณ์   ใจศิริ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

๒. นายสอนสะเกต  สรญ์สุรินทร์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๓. นางสาวบุษบา   ประทุมทอง   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

๔. นายจุนทการ   จั่นสำอางค์     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๕. นางสาวพัทยา   อินทรสันติ์   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานจ้าง

๑. นางบังอร    โพธิ์ละคร    ตำแหน่ง คนงาน

๒. นางสาวชนิตา   เหง้าละคร  ตำแหน่ง คนงาน

จ้างบริการ

นางสาวณัฐนพิน  ใครบุตร

อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล งานนโยบายและแผน งานงบประมาณและเงินอุดหนุน งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานงบประมาณและพัฒนารายได้ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล 
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments