นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา --- อากาศอำนวยเมืองใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า ล้ำค่าวัฒนธรรม ---

ประชากร ๕,๙๗๐ คน

ข่าวสารล่าสุด

เอกสารสำหรับเผยแพร่
วิดิโอกิจกรรม
หนังสือราชการจากกรม

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนอากาศ – ศรีสงคราม 
ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๗๐
โทร. ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๕๕   โทรสาร ๐ ๔๒๗๙ ๘๔๓๑
ที่อยู่เว็บไซต์ https://www.akatumnuay.go.th (หลัก) และ https://www.ictakat.com (สำรอง)

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ E-mail saraban@akatumnuay.go.th

แผนที่เทศบาลบนกูเกิลแม็ป