หมวดหมู่ เอกสารประกอบการประเมินITA

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

กองคลัง สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.๖๕ Poste…

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๕

ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น…

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้อ…

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย   จังหวั…