พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ณ วัดอุดมรัตนาราม

อ่านต่อ...พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ณ วัดอุดมรัตนาราม

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. น…

อ่านต่อ...สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา