ป้ายกำกับ นิติกร

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พ.ศ. ……….