ป้ายกำกับ ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.3…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและประชาคมท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศ…

ประชุมประจำเดือนและพิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 …

ประชุมเจ้าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ของ อปท.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 …

ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น…