ป้ายกำกับ รับฟังความคิดเห็น

๑๕มิ.ย.๖๕ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ณ ที่ทำการผญบ.หมู่๑๐

ร่วมแสดงความคิดเห็นโตยการกรอกแบบสอบถามก…