Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

      

  นางนิลัดดา สุริวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


กระบวนงานบริการด้านทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบเพื่อความเข้าใจ

 

ภารกิจที่พึงปฏิบัติสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. แจ้งเกิด
2. แจ้งตาย
3. แจ้งการย้ายที่อยู่
4. แก้ไขรายการบุคคล
5. ออกเลขที่บ้าน

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร
การขอเลขที่บ้าน สถานที่ยื่นคำร้อง
ปลูกสร้างบ้านในเขตเทศบาล ยื่นที่กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ปลูกสร้างนอกเขตเทศบาล ยื่นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปลูกสร้างนั้น
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
2. หลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (กรณีในเขตเทศบาล)
3. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (กรณีนอกเขตเทศบาล)
การรื้อถอนบ้าน
การรื้อถอนบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในที่ดินนั้นอีกต่อไปหรือต้องการรื้อเพื่อไปปลูกบ้านที่อื่น จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ เพื่อนายทะเบียนจะได้จำหน่ายต่อไป
สถานที่ยื่นคำร้อง บ้านที่รื้อถอนตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใด ให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนแห่งนั้น
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่มีการรื้อถอน
3. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)
เรื่องการแจ้งการเกิด
กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล
ผู้มีหน้าที่แจ้ง 1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บิดา หรือ มารดาของเด็กที่เกิด
ระยะเวลาการแจ้งเกิด แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิด
สถานที่แจ้งการเกิด
แจ้งต่อสำนักทะเบียนที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) จากโรงพยาบาล และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
(1) เกิดในบ้าน เช่น บ้านของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น
บุคคลที่ทำหน้าที่แจ้งเกิดให้กับเด็ก ได้แก่
1. เจ้าบ้านของบ้านที่เด็กเกิด หรือ
2. บิดา หรือมารดาของเด็กที่เกิด
** การแจ้งเกิดกรณีนี้ จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด ถ้าบ้านที่เด็กเกิดอยู่ในเขตท้องที่อำเภอ ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน ถ้าบ้านที่เด็กเกิดในเขตเทศบาลให้แจ้งการเกิดที่สำนักทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1 ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตำแย เพื่อนบ้าน เป็นต้น
(2) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน เกิดที่ศาลาพักผู้โดยสาร ห้างนา บนรถแท็กซี่ เป็นต้น
บุคคลที่จะต้องทำหน้าที่แจ้งการเกิดให้กับเด็ก ได้แก่
บิดาหรือมารดาของเด็กที่เกิด
ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นสามารถขยายเวลาการแจ้งเกิดได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด
การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
กรณีไม่ได้แจ้งเกิดให้กับเด็กภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด เจ้าบ้านของบ้านหลังที่เด็กเกิด หรือบิดา มารดาของเด็กสามารถแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาได้โดยจะต้องเสียค่าปรับในความผิดฐานไม่แจ้งการเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. บัตรประจำตัวของบิดา มารดาของเด็กที่แจ้งการเกิด (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตำแย เพื่อนบ้าน เป็นต้น
5. เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนนักเรียน เรื่องการแจ้งการตาย
กรณีตายในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตายจะต้องออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการแจ้งการตาย
ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ 1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายให้แจ้งการตายแทน
ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้นั้นตาย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. ประจำตัวของผู้แจ้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) จากโรงพยาบาล และสำเนาทะเบียนบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่
กรณีตายนอกสถานพยาบาล
ตายในบ้าน ผู้ทำหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนตาย ผู้พบศพ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ตายนอกบ้าน ผู้ทำหน้าที่แจ้ง ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพ
การแจ้งย้ายที่อยู่ ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้านที่มีการย้ายออก -ย้ายเข้า ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออก - ย้ายเข้า หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวของคนที่ย้ายออก -ย้ายเข้า
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีคนย้ายออก - ย้ายเข้า
สำหรับย้ายเข้าปลายทาง ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ
ออกเลขที่บ้านในเขตเทศบาลติดต่อกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ถนนอากาศ- ศรีสงคราม โทร. 042-799055
แจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ และแก้ไขรายการบุคคล ติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สอบถาม โทร. 042-799277

 

Who's Online
ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883695 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif