Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
สมาชิกให้คะแนน: / 0
แย่ดีที่สุด 
ประจำเดือนกันยายน
เขียนโดย Administrator   

  

  

 

  

    

 
Go To Top


 

 

 


 รวมประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

 11 เมษายน 2565  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบล อากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมป์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7 เมษายน 2565  รายงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 4 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

 31 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน - ชั้น ๑" ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมป์) เทศบาลตำบลอากาสอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนฺคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมป์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออำนวย จังหวัดสกลนคร

 17 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)


 27 ม.ค. 65 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคผนวกที่ ๗

 20 พ.ย.64 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕

10 พ.ย.64 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย ฝั่งทิศตะวันตกช่วงแยกถนนมิตรไมตรี ถึงแยกถนนนาวาสวัสดิ์ ชุมซนที่ ๗

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


 


เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
และห้องประชุมวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
วันอังคารที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี ๒๕๖๔
และชมการรำบูชาพระธาตุเมืองอากาศ ผู้รำเป็นประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในเขตอำเภออากาศอำนวย 
จำนวน ๕๐๐ คนและเยี่ยมชมวิถีชีวิตตูบ ผาม โบราณตามประเพณีไทโย้ย ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ 
ณ บริเวณลานหน้าวัดจอมแจ้ง และท่าน้ำลำน้ำยาม 
โดยมีนายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นประธาน 
และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง สวมใส่แมสก์ตลอดงาน
 


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 

 
        วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวย เพื่อจัดกิจกรรม ๑. จัดกิจกรรมถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง องค์ความรู้ ตำรับพื้นบ้านอาหารไทโย้ย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านไทโย้ยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทโย้ย ผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ให้แก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชน และสังคมในพื้นที่ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


#ขอขอบคุณ
ผู้บริจาคซื้อของใช้จำเป็นมอบศูนย์พักคอยเทศบาลอากาศอำนวย เบื้องต้น 48 ชุด  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ร้านหมูจุ่มมัธยม 1,000 บาท 2.ร้าน U-cafe (ติดปั้มเอสโซ่) 1,500 บาท 3.ท่านล่องแจ้ง ฉิมมากุล 1,000 บาท 4.อาจารย์วศิน สินเจริญกูล ผู้ก่อตั้ง 
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ-เทค อินเตอร์เอเชีย อากาศอำนวย 1,000 บาท
5.ด.ญ.อรธิชา อัครจันทร์ 200 บาท 6.ร้านวิวัฒน์ไดนาโม 1,000 บาท 7.คุณรัตติยากร ศรีสิงห์ พัดลม1ตัว 285 บาท 
8.ร้านเล็กมอเตอร์ไบค์ 2,000 บาท  9.ป๋าจวบ 500 บาท


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนสันนิบาตเทศบาลสกลนคร ส่งมอบวัสดุตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
๑. ชุดป้องกันสารเคมี PPE จำนวน ๑๐ ชุด ๒. ถุงมือยางสีส้ม จำนวน ๑๐ คู่ 
๓. ถุงคลุมเท้าแบบยาว จำนวน ๑๐ ชุด ๔. หน้ากากพร้อมแว่นตาและไส้กรอง จำนวน ๑๐ ชุด
๕. แอลกอฮอล์ ๗๕% ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ ml จำนวน ๒ แกลลอน ๖. น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ ขนาด ๕,๐๐๐ ml 
จำนวน ๑ แกลลอน ๗. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีเจล จำนวน ๒ เครื่อง
รวมวัสดุครุภัณฑ์ที่ส่งมอบทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย รับมอบพัดลม 
โดยมี สท.ปรีชา ชาเหลา 1 ตัว คุณวิภารัตน์ แง่มสุราช 3 ตัว คุณภัชรี จู่มา 3 ตัว คุณภัทราภรณ์ แง่มสุราช 1 ตัว 
คุณณัฐฐา คำจวง 3 ตัว คุณหทัยวรรณ ธิราวรรณ 1 ตัว ครูกวาง สว่างแดนดิน 1 ตัว 
คุณวิษณุวัตร โพธิ์ศรี 1 ตัว และ พ.อ.อ.ชาติชาย เหง้าเมืองกลาง 1 ตัว เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลากาศอำนวย
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ มอบน้ำดื่ม 25 แพ็ค ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

    
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางประนอม งิ้วโสม รองปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
ศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลากาศอำนวย

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายปริญญา คิอินธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบฯ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายดวงดี  เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภท โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปีสกิน รายนายอดิศักดิ์ ริยะบุตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วัดอุดมรัตนาราม และวัดทุ่ง


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยวันนี้ (18 มี.ค 65) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 117
โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ร่วมถวายราชสักการะ
ในการนี้ นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ และส่งแรงเชียร์ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ รายการ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2022" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านเส้นทางสำคัญ ที่เป็นอันซีนสกลนคร
สเตจที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2565 ระยะทาง 174 กม (จ.สกลนคร-นครพนม) เริ่มต้นจาก ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 - สามแยกหอนาฬิกา- ผ่านสามแยกถนนหมายเลข 2347- อำเภอกุสุมาลย์-อำเภออากาศอำนวย(เวลาประมาณ 09.30 น.-10.30 น.)- เข้าสู่จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ท่านดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะ ได้เดินทางมาดูสถานที่จริงสำหรับก่อสร้างสนามกีฬาอำเภออากาศอำนวย
ณ บริเวณสนามฟุตบอลอำเภออากาศอำนวย โดยมีนายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สจ.เรืองชัย พรมแสง นายสุขสันต์ หัตถสารที่ปรึกษานายก อบจ.สกลนคร นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
นายสามชัย ชาไมล์ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง นายวุฒิกรณ์ ใจศิริ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

 ประกาศยกเลิกการสำเนาเอกสาร

 แผนออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 20 ก.ย. 64 ารสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (7ก.ย.64)

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

  ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 24 ลว. 17 ส.ค. 64

  9 ส.ค.64 ประกาศลดอัตราค่าเช่า

 28 มิ.ย. 64 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ให้เจ้าของเงินที่โอนเข้าบัญชีเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี งบ 2564 ครั้งที่ 2

 14 พ.ค.64 ประกาศการอำนวยความสะดวกในการจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 14 ลว. 30 เม.ย. 64

29 เม.ย.64 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 13 ลว. 16 เม.ย. 64

 28 มี.ค.64 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

 10 พ.ย.63  ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

 19 ต.ค.63  ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 4 ก.พ. 64 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ส.ถ.1/1) ppppp 

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 23 ลว. 16 ส.ค. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 22 ลว. 11 ส.ค. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 21 ลว. 6 ส.ค. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 20 ลว. 2 ส.ค. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 19 ลว. 19 ก.ค. 64

29 พ.ค.63 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒
   รายละเอียดเพิ่มเติม

29 พ.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
   รายละเอียดเพิ่มเติม


6 ม.ค.63  ประกาศโอนงบรายจ่าย ปี64 ครั้งที่ 7

18 ธ.ค.63  ประกาศโอนงบรายจ่าย ปี64 ครั้งที่ 6

 9 ธ.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน ปี64        ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 64

  1 ธ.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบ2563และผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 9 ต.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 1 ต.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ดำเนินการเสียภาษี

 1 ต.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การประมูลให้เช่าสถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

 14 ก.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (20 ก.ค. 63)

 2 ก.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร่องกระดัน ชุมชนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

 28 ส.ค. 63 ประกาศกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และอัตราจัดเก็บรายได้จากอสังหาริมทรัพย์

 29 ก.ค. 63 ระกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

 21 ก.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัญชีขอบเขต

 10 ก.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปื(๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)และฉบับปรับปรุงครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 23 มิ.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัยชุมชนที่ ๑๖    ราคากลาง

11 มิ.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 4 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน 
เนื่องในวันเทศบาล (ย้อนหลัง) ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จัดกิจกรรมดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลอกาศอำนวย ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานการเดินแบบผ้าคราม
และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มหกรรมมหัศจรรย์ครามสวย ณ อากาศอำนวย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญพระเวสสันดร บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย โดยมีประชาชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ลานท่าน้ำ วัดจอมแจ้ง อ.อากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
โดยมีพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๒๐ ปี "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย


วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีพิธีประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก 
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว 
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จัดกิจกรรมการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จัดให้มีกิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัตริงานและผู้มารับบริการที่ศูนย์ฯ


โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ริมฝั่งลำน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (คลิ๊กดูสรุปผลกิจกรรมทุกประเภท)


เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒สิงหามหาราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่๓ ขยายเวลา
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดประชารัฐ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา บุคลากรโรงเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมถวายจตุปัจจัยและต้นเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดกลางพระแก้ว

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันอานันทมหิดล 
โดยมี นายกาญต์ กาจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย


ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นอำเภออากาศอำนวย 
โดยมีนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓
ณ ลานรวมใจไทโย้ย โดยมีเด็กและผู้ปกครองในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลออากาศอำนวยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยพร้อมพนักงานเทศบาลและทีมงานโย้ยกลองเลงอากาศอำนวย
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร


เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยพร้อมพนักงานเทศบาลและชาวอำเภออากาศอำนวย
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานรวมใจไทโย้ย

 

 1 มิ.ย. 63 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี2563 (สำหรับบุคคลภายนอก) 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2tgold    
 หรือสแกนที่ คิวอาร์โค๊ด ที่กำหนดให้นี้

 

21 ก.พ. 63 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

แบบจำแนกประชากร และเหตุผล บข.1.2 แบบใหม่

คำอธิบายรูปแบบที่ ๑ ใช้ถนนรวมมิตรตลอดสายเป็นเส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พ.ศ. ๒๕๖๓

 27ม.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day ) เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
โดยการบำเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณะ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน รักความสะอาด และคัดแยกขยะ ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยพร้อมพนักงานเทศบาลได้ให้การต้อนรับ อบต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ในการเข้าศึกษาดูงานระบบจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวยชุมชนอุปถัมภ์


เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานมีกิจกรรมบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะบารมี ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ เทศน์พระเวสสันดร บุญประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตูบ รำถวายบูชาพระธาตุเมืองอากาศ เดินแบบผ้าครามสืบสานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นวัตวิถีชุมชน และนวัตวิถีของดี ๔ ภาค โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดทุ่ง ประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยพร้อมพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวอำเภออากาศอำนวย ให้การต้อนรับ และร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวยเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยพร้อมพนักงานเทศบาลบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครเนื่องในวันวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  หอประชุมอำเภออากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เพื่อให้ประชาชนตระหนักและระมัดระวังในการใช้รถ ใช้ถนน และปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจร ในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาภายใน ยุวชน คนดี เก่ง มีสุข ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมต้อนรับนายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจัดให้มีพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอากาศอำนวย 


เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกให้บริการชำระภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขอเข้าขายของในตลาดเทศบาล ๑

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีจัดงานประเพณีลอยกระทง
ณ บริเวณ ท่าน้ำหน้าวัดจอมแจ้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคาร อบจ.สกลนคร จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยนำโดยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวยและบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอ จากนั้นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยนำโดยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดทุ่ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมกาชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย และจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ณ บริเวณลำน้ำยาม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวยและในช่วงค่ำจัดให้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

งานประเพณีบุญเดือนสิบ
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำน้ำยาม 
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (ดูภาพกิจกรรม)

งานประเพณีบุญเดือนสิบ
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำน้ำยาม 
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (ดูภาพกิจกรรม)

 

งานประเพณีบุญเดือนสิบ
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำน้ำยาม 
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (ดูภาพกิจกรรม)

 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายวัชรินทร์ รุณจักร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้า
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพร  และภาคค่ำ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายวัชรินทร์ รุณจักร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้าพิธีถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร และภาคค่ำ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ครั้งที่ 2 /2562 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ครั้งที่ 2 /2562 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายวัชรินทร์ รุณจักร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายแด่ วัดอุดมรัตนาราม พร้อมทั้งขบวนแห่ทั้ง 6 คุ้มวัด ในเขตเทศบาลโดยมีหน่วยงาน โรงเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ลานรวมใจไทโย้ย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินี

 1 พ.ค. 62 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี2562 (สำหรับบุคคลภายนอก) 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2tgold    
 หรือสแกนที่ คิวอาร์โค๊ด ที่กำหนดให้นี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยพร้อมด้วยมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 
จังหวัดสกลนคร จากมณฑลพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

วันไทโย้ย ประจำปี๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลเจ้าปู่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 เวลา 08.00 น.  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และอ่านสาร์น เนื่องในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2562 เวลา 06.30 น.  นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย และในช่วงภาคบ่ายเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ลานรวมใจไทโย้ย โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2562 เวลา 08.30 น.  นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ "ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์2562"พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่รพ.อากาศอำนวย และมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ "คำข้าว"จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในงาน ซึ่งมีการจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ในงานมีนิทรรศการแบบมีชีวิตในบ้านชาติพันธุ์เกี่ยวกับข้าว นิทรรศการงานบุญกองข้าว การประกวดแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับข้าว การเสวนาวิชาการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับทุกๆหน่วยงานในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยมีเด็กๆและผู้ปกครองในเขตเทศบาล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"อำเภออากาศอำนวย (click off) พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย,หัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯร่วมเดินรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอฯ-ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวยไปกลับระยะทาง 2 ก.ม.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1 พันคน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับอำเภออากาศอำนวย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อากาศอำนวย 
ได้ดำเนินโครงการเทศบาลต้านยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
"ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" จังหวัดสกลนคร ณ บ้านอากาศ หมู่ที่ ๔ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 เวลา 06.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 
โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชนอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล นางประนอม งิ้วโสม
ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสี่แยกบ้านนาเมือง


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ 
โดยกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรีนนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยและชาวอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดและผู้นำปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยใช้เส้นทางสิริมงคล ซึ่งผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัด อาทิ วัดพระธาตุดุม สวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่-สวนลูก) หนองหาร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ประติมากรรมหนองหารหลวง (ประตูเมือง,ลานรวมใจไทสกล) "มีการแปรอักษร Bike for King สกลนคร" และเข้าพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกลับมาบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ใช้ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม กลุ่ม องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนอำเภออากาศอำนวย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 19:00 น. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยเป็นประธาน ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 
ร่วมด้วย
นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานริมน้ำยาม หน้าวัดจอมแจ้ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

วันนี้ เวลา 07:00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย และนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เดินทางมาทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย 
โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยเป็นประธาน ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองตาไก้ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการฝายมีชีวิตตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ณ บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมสังเกตการณ์ การซักซ้อมสถานการณ์จำลองมีเหตุผู้ร้ายต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จนเจ้าหน้าที่เกิดการบาดเจ็บ มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้สมารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน2561 ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561 
มีญัตติที่ต้องรายงานต่อสภาเทศบาล ซึ่งท่านวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ และนายชัยพงค์ งิ้วไชยราช ประธานสภาเทศบาล 
ได้บรรจุญัตติในระเบียบวาระการประชุม และได้แจ้งนัดการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และเข้าประชุม 
พร้อมได้แจ้งให้นายกเทศมนตรี ผู้เสนอญัตติเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 
และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้รายงานต่อสภาเทศบาล. และญัตติที่นายกเทศมนตรี ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานสถานะทางการคลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ และนำไปประกาศให้ประชาชนได้ทราบด้วย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยรองปลัดเทศบาลนางประนอม  งิ้วโสม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามปริมาณที่มาตรฐาน
โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
 

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา 
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองศิริพงษ์ อุดมวรรณรัตน์ เข้าร่วม งานประชุมสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ อำเภออ.อากาศอำนวยและอ.พรรณานิคม ทั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ ได้แสดงความชื่นชม ยินดี ต่อทั้ง ๒ รูป คือ พระครูสกลวิริยคุณ รจอ.อากาศอำนวย และพระครูนิคมพรหมคุณ รจอ.พรรณานิคม มีคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร 
มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ จจ.สกลนคร,ท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์ รจจ.สกลนคร, จอ.,รจอ.ทุกอำเภอ คณะสงฆ์ อ.อากาศอำนวย อ.พรรณานิคม ร่วมถวายการต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พสกนิกรชาวอำเภออากาศอำนวย ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวยโดยนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายวัชรินทร์ รุณจักร และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภออกาศอำนวย โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และในภาคค่ำจัดให้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลอากาศอำนวย โดย กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ พื้นที่คุ้มวัดจอมแจ้ง 
โดยจัดให้มีกิจกรรมให้บริการประชาชนหลายอย่าง อาทิเช่น บริการเสียภาษี บริการตัดผมฟรี การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
กิจกรรมลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนชรา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 น ประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วาระ2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ3 ขั้นลงมติ. สภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แล้ว และญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อีก 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีมติเห็นชอบรับหลักการ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้าทำบุญตักบาตรและ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมภาคค่ำ คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย โดยมีพสกนิกร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง บุคคลากรโรงเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณซุ้มลงนามถวายพระพรด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9 .30 น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมกิจกรรมรักน้ำรักป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมปลูกป่าบริเวณหนองสบห้วย ปล่อยปลาบริเวณลำน้ำยามหน้าวัดจอมแจ้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10 .30 น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประชาชนคุ้มวัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ 1,2,3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมวัดจอมแจ้ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ กระทู้ถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวเนื่องกับกฏหมายจราจรและการบังคับใช้ 
รวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อทอดถวายวัดไตรภูมิ  

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
และมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบให้กับ ว่าที่ร้อยตรี พัฒนายุทธ เพ็งบุญ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับองค์กรและบุคคล 
ที่มีการบูรณาการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

                 เมื่อวันที่   ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ
ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำการทำความสะอาดถนนอากาศ – ศรีสงคราม

เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาล

 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
เทศบาลตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยมอบเกียรติบัตรรับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี ๒๕๖๑ 
ให้กับ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรม เข้าวัด ฟังธรรม ณ วัดอุดมรัตนาราม และภาคปฏิบัติ รับฟังการบรรยายและปฏิบัติสมาธิ ณ ประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลแห่งการเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ ระดับภาค 
ให้กับ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง
และมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช 
ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ลานรวมใจไทโย้ยWho's Online
ขณะนี้มี 42 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
รวมเทศบัญญัติของเทศบาล
แผนต่างๆของเทศบาล
รวมทุกแผนของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1883853 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif